Projekt na stavebné povolenie

Ako ďalší stupeň projektovej dokumentácie ponúkame projekt pre stavebné povolenie. Je dôležitý pre získanie všetkých povolení pre výstavbu. Obyčajne mu predchádza vypracovanie architektonickej štúdie, následne vytvorenie všetkých potrebných výkresov pre povoľovanie. Na základe tohto si ozrejmime materiálové, konštrukčné riešenie, spôsob vyhotovenia a technológie stavebných procesov, aby sme mohli jednotlivým profesistom zaslať čo najvernejší podklad, na základe ktorého bude projektová dokumentácia návodom pre výstavbu Vašej stavby.

Pre ozrejmenie rozdelenia realizačného projektu od projektu pre stavebné povolenie, je potrebné uviesť, že sa takto dajú ušetriť Vaše finančné prostriedky. Hlavne teda pri menších stavbách, napríklad rodinných domoch. Pri zložitých konštrukciách je však jednoznačne potrebný realizačný projekt.

Výsledkom bude:

  1. Výkres situácie objektu, sprievodnú technickú správu, súhrnnú technickú správu, výkresy stavebnej časti (pôdorysy, rezy, pohľady, výkres strechy), projekt statiky, projekt vodovodu, kanalizácie, plynoinštalácie, projekt vykurovania, projekt elektroinštalácií a bleskozvodu, projekt požiarnej ochrany, ako aj projekty všetkých prípojok.

Cena za naše služby:

Cena od 20€/m2 plochy navrhovaného objektu cena je určená pre 1-podlažné objekty. V prípade viacpodlažných stavieb si za každý ďalší vypracovaný návrh podlažia určujeme príplatok 20%.

Pri projektoch vo svahu (zložitejšie základové konštrukcie a ich výpočet a návrh) si účtujeme príplatok 10%.

Pri projektoch dvojdomu si účtujeme príplatok 25%.

Poznámka: uvedené ceny zahŕňajú štandardné technické riešenia. Nadštandardné riešenia sa po dohode s Vami budú účtovať osobitne.

Späť
Image description
© 2018 • Z&T Architecture, All rights reserved.

Webmaster Karol Zubák